Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného kupujícím prostřednictvím e-shopu Kolibr.cz od společnosti:

 • ALFA `95 BM, spol. s r.o.,
 • IČ: 63474832
 • DIČ: CZ63474832
 • se sídlem: Vohnoutova 81/8
 • zapsané u Krajský soudu v Brně, spisová značka: C 20323
 • email: info@kolibr.cz
 • telefon: 515 535 440
 • www: kolibr.cz

Za jaké vady zboží prodávající odpovídá?
Prodávající zodpovídá za to, že bylo kupujícímu dodáno zboží, které si objednal, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • se hodí k účelu, který uvádí prodávající, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá
 • odpovídá jakosti, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží

Dále prodávající odpovídá za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytuje prodávající žádnou záruku za jakost.

 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Obchodních podmínek.

Jaká je záruční doba?

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
 • V případě, že bude kupujícímu zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Jaká práva z vadného plnění má kupující?

Práva z vadného plnění kupujícího se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117,a také § 2165 až 2174. V souladu s výše uvedenými ustanoveními náleží kupujícímu zejména následující práva:

 • Pokud je kupujícímu dodáno zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo je dodáno nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění toho, co chybí.
 • Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 • Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží může kupující požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
 • Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží v případě, že je vadná pouze část zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojde prodávající k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vymění kupujícímu tuto součást.
 • Požadovat výměnu zboží nemůže kupující u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho může kupující požadovat slevu z kupní ceny.
 • Pokud je možné zboží opravit, náleží kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady.
 • Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že prodávající není schopen zboží opravit, bude kupujícího neprodleně informovat a může zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
 • Vrácení peněz může kupující požadovat pouze za předpokladu, že:
  • dodání vadné nebo nekompletní věci ze strany prodávajícího zakládá podstatné porušení smlouvy
  • prodávající není schopen odstranit vadu, pro kterou nemůže kupující zboží řádně používat, nebo prodávající není schopen zboží s touto vadou
  • kupující zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách
  • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží)
  • prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace
  • Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že kupující vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel od prodávajícího. Výjimkou jsou případy, kdy:
 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • kupující použil zboží ještě před objevením vady
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím
 • kupující zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ho, anebo pozměnili zboží při obvyklém použití

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 • o vadě před převzetím zboží věděl
 • vadu sám způsobil
 • ulynula záruční doba

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
 • vyplývá-li to z povahy zboží

Postup při reklamaci

 • Reklamaci kupující uplatní bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 • Vyplňte reklamační formulář – ke stáhnutí zde
 • Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu info@kolibr.cz
 • Zašlete výrobek na kontaktní adresu:

  Hudební nástroje Kolibr.cz
  Pastrnkova 43, Brno
  615 00

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi (paragon, faktura, záruční list, výpis z účtu).

 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození
 • Jakmile bude reklamační bude zboží i reklamační formulář doručen, bude kupujícímu zasláno potvrzení o probíhající reklamaci.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
 • Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
 • Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.6.2020